Λίγα λόγια για την εταιρεία

Η ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δραστηριοποιείται ήδη από το 1989, ως ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΕ, στην εμπορεία οργάνων μέτρησης και ειδικού εξοπλισμού για τεχνικά έργα και τη βιομηχανία, καθώς και την παροχή υπηρεσιών συμβούλου στα παραπάνω αντικείμενα, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Σήμερα, η εμπορική δραστηριότητα της ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΑ ΑΕ περιλαμβάνει προϊόντα από επιλεγμένους κατασκευαστικούς Οίκους του εξωτερικού και συγκεκριμένα:

  • όργανα μέτρησης, όπως όργανα γεωτεχνικών μετρήσεων, όργανα σεισμικών μετρήσεων, πρεσσιόμετρα, πενετρόμετρα, όργανα ελέγχου πασσάλων, σύστημα σεισμικής διασκόπησης μετώπου σηράγγων, όργανα για την βιομηχανία, και
  • ειδικό εξοπλισμό, όπως αντλίες τσιμενταρίσματος αγκυρίων, forpoling, μηχανές ανάμειξης, άντλησης και εκτόξευσης κονιαμάτων, συγκροτήματα και πάκερ τσιμεντενέσεων, μηχανές εκτοξευομένου σκυροδέματος, λυχνίες κράνους υπογείων και το σύστημα ανατινάξεων CARDOX χωρίς τη χρήση εκρηκτικών.

Όλα τα προϊόντα υποστηρίζονται μετά την πώληση από το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρείας (After-sales service).

Επίσης, η ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΑ ΑΕ δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου για μεταλλεία και τεχνικά έργα, κυρίως υπό τη μορφή σχεδιασμού και ανάπτυξης γεωτεχνικών, περιβαλλοντικών και λοιπών μελετών. Για την ανάπτυξη των σχετικών μελετών, η εταιρεία σχεδιάζει και διενεργεί μετρήσεις με τον ιδιόκτητο εξοπλισμό της.

Το επιστημονικό προσωπικό της ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΑ ΑΕ αποτελείται από μηχανικούς και επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων. Η Διοίκηση της εταιρείας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού.

Πιστοποίηση ISO

ISO
Iso_small

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη από τον ανεξάρτητο φορέα επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων Eurocert και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 στο εξής πεδίο εφαρμογής:

"Εμπορία ειδικού εξοπλισμού και μετρητικών οργάνων (γεωτεχνικών, σεισμικών, περιβαλλοντικών, μετεωρολογικών, υδρομετρητικών, δοκιμών επιτόπου του έργου, αναλυτών εδαφών, βιομηχανικών, εργαστηριακών) για τεχνικά έργα, μεταλλεία και βιομηχανίες

Λήψη και επεξεργασία μετρήσεων των ανωτέρω οργάνων

Παροχή τεχνικής υποστήριξης μετά την πώληση, παροχή υπηρεσιών συμβούλου & σύνταξη μελετών για τεχνικά έργα, μεταλλεία και βιομηχανίες"

Πολιτική ποιότητας της Ευρωτέχνικα ΑΕ