Τα προϊόντα μας > Γεωτεχνικά όργανα

Πιεζόμετρα & Σταθμίμετρα (Piezometers & Water level meters)

Piezo_1
Piezo_2
Water_level_indicator
Casagrande_standpipe

Περιγραφή:

Η μέτρηση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα, της πίεσης πόρων ή της πίεσης σε ένα κλειστό κύκλωμα ενός υγρού.

Τύποι:

Πιεζόμετρα κατακόρυφου σωλήνα (Casagrande and Standpipe Piezometers), Σταθμίμετρα (Water Level Indicators - WLI), Αυτόματος μετρητής στάθμης (Water Level Logger - WLL), Πνευματικά πιεζόμετρα (Pneumatic Piezometers), Ηλεκτρικά πιεζόμετρα (Electrical Pressure Transducers), Πιεζόμετρα δονούμενης χορδής (Vibrating Wire Piezometers)
Περισσότερες πληροφορίες

Προμηθευτές: Sisgeo Srl

Κλισιόμετρα (Inclinometers)

Incli_1
Incli_3
Archimede_datalogger
Sonda
Quik_joint
Sclin145_03a
Tel-310

Περιγραφή:

Η παρακολούθηση της οριζόντιας μετατόπισης πρανών, επιχωμάτων, φραγμάτων ή εκσκαφών, αλλά και της παραμόρφωσης τοίχων αντιστήριξης, πασσάλων ή άλλων δομικών στοιχείων.

Τύποι:

Κλισιομετρικές τορπίλες (Inclinometer probes), Κλισιόμετρα επί τόπου (In-place inclinometers), Επιφανειακά κλισιόμετρα (Surface inclinometers), Φορητά κλισιόμετρα (Tilli portable tiltmeter), Κλισιόμετρα τύπου εκκρεμούς (Hanging pendulums)
Περισσότερες πληροφορίες

Προμηθευτές: Sisgeo Srl

Καθιζησίμετρα (Settlement gauges)

Magnet_ext
Settle_2
Dsm_new_copy
Inclino_sett_columns
Trex_rem_ext
Dex_copertina

Περιγραφή:

Η μέτρηση των καθιζήσεων ή μετακινήσεων σε ένα ή πολλαπλά σημεία σε φράγματα, επιχώματα, ανοικτές εκσκαφές και κτιριακές κατασκευές.

Τύποι:

Μαγνητικά μηκυνσιόμετρα (Magnet extensometer), Αποσπώμενα μηκυνσιόμετρα (T-REX removable extensometers), Επιτόπια μηκυνσιόμετρα – κλισιόμετρα (In-place extenso-inclinometers), Σταθερά μηκυνσιόμετρα (Fixed extensometers), Σύστημα παρακολούθησης καθιζήσεων (DSM Settlement monitoring system), Όργανα παρακολούθησης υδροστατικού προφίλ (Hydrostatic profile gauge)
Περισσότερες πληροφορίες

Προμηθευτές: Sisgeo Srl

Κυψέλες πίεσης & φορτίου (Pressure & Load cells)

L140
Cells_2
Cells_3
Cells_4
Saturatore

Περιγραφή:

Οι κυψέλες πίεσης χρησιμοποιούνται για τη μέτρησης της πίεσης, την οποία ασκούν τα εδάφη στην επένδυση υπογείων εκσκαφών, ανοικτών εκσκαφών, καθώς και της εσωτερικής πίεσης των εδαφών σε αναχώματα.
Με τις κυψέλες φορτίου μετράται το φορτίο αγκυρώσεων (προεντεταμένων και μη) και δοκών αντιστήριξης ή υποστήριξης, μεταλλικών ή από σκυρόδεμα.

Τύποι:

Κυψέλες φορτίου εδάφους (Earth pressure cells), Κυψέλες πίεσης πετρωμάτων (NATM Stress cells), Υδραυλικές κυψέλες πίεσης (Hydraulic pressure cells) Περισσότερες πληροφορίες
Υδραυλικές κυψέλες φορτίου αγκυρώσεων (Hydraulic anchor load cells), Κυψέλες φορτίου αγκυρώσεων (Electrical anchor load cells), Κυψέλες ηλεκτρικής αντίστασης (Electrical resistance load cells) Περισσότερες πληροφορίες

Προμηθευτές: Sisgeo Srl

Μηκυνσιόμετρα & Ρωγμόμετρα (Extensometers & Crackmeters)

Dsc05151
Ext_2
Ext_4
Ext_6
Target
Wire_crackmeter_and_deforme

Περιγραφή:

Τα μηκυνσιόμετρα χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της γραμμικής μετακίνησης σε φράγματα, πρανή ή σήραγγες, ενώ τα ρωγμόμετρα για τη μέτρηση της μετακίνησης ρωγμών ή αρμών σε σκυρόδεμα ή πετρώματα.

Τύποι:

Μηκυνσιόμετρα ταινίας (Tape extensometers), Μηκυνσιόμετρα διατρήματος (Borehole rod extensometers), Μηκυνσιόμετρα θεμελιώσεων (Embankment extensometers) Περισσότερες πληροφορίες
Ρωγμόμετρα χορδής (Wire crackmeters), Ηλεκτρικά παραμορφωσίμετρα (Electrical deformeters), Μηχανικά αρμόμετρα (Mechanical jointmeters), Ρωγμόμετρα και αρμόμετρα (Crackmeters and jointmeters) Περισσότερες πληροφορίες

Προμηθευτές: Sisgeo Srl

Προϊόντα

Eπιλέξτε την κατηγορία και το προϊόν που επιθυμείτε ή εντοπίστε το προϊόν που σας ενδιαφέρει μέσω αναζήτησης.

Όργανα μετρήσεων

Μηχανές οικοδομικών & τεχνικών έργων

Βιομηχανικός εξοπλισμός

Ειδικός εξοπλισμός τεχνικών έργων