Τα προϊόντα μας > Sisgeo Srl

Πιεζόμετρα, Σταθμίμετρα & Μετρητές παροχής (Piezometers, Water Level Indicators & Flow meters)

Piezo_01
Piezo_03
Piezo_04
Piezo_05
Piezo_02

Περιγραφή:

Τα πιεζόμετρα και σταθμίμετρα χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα, της πίεσης πόρων ή της πίεσης σε ένα κλειστό κύκλωμα ενός υγρού. Βασική εφαρμογή των μετρητών παροχής είναι η παρακολούθηση της λειτουργίας των φραγμάτων.

Τύποι:

Προμηθευτές: Sisgeo Srl

Κλισιόμετρα & Κλισίμετρα (Inclinometers & Tiltmeters)

Incli_01
Incli_03
Incli_04
Incli_05
Incli_02

Περιγραφή:

Τα κλισιόμετρα χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της οριζόντιας μετατόπισης πρανών, επιχωμάτων, φραγμάτων ή εκσκαφών, αλλά και της παραμόρφωσης τοίχων αντιστήριξης, πασσάλων ή άλλων δομικών στοιχείων. Τα κλισίμετρα αντίστοιχα βρίσκουν εφαρμογή στην παρακαλούθηση αντίστοιχων μετατοπίσεων σε κατασκευές.

Τύποι:

Προμηθευτές: Sisgeo Srl

Καθιζησίμετρα (Settlement gauges/Extensometers)

Settle_01
Settle_03
Settle_04
Settle_02

Περιγραφή:

Τα καθιζησίμετρα βρίσκουν εφαρμογή στη μέτρηση των καθιζήσεων ή μετακινήσεων σε ένα ή πολλαπλά σημεία σε φράγματα, επιχώματα, ανοικτές εκσκαφές και κτιριακές κατασκευές.

Τύποι:

Προμηθευτές: Sisgeo Srl

Κυψέλες πίεσης & φορτίου (Pressure & Load cells)

Pressure_01
Pressure_03
Pressure_02

Περιγραφή:

Οι κυψέλες πίεσης χρησιμοποιούνται για τη μέτρησης της πίεσης, την οποία ασκούν τα εδάφη στην επένδυση υπογείων εκσκαφών, ανοικτών εκσκαφών, καθώς και της εσωτερικής πίεσης των εδαφών σε αναχώματα.
Με τις κυψέλες φορτίου μετράται το φορτίο αγκυρώσεων (προεντεταμένων και μη) και δοκών αντιστήριξης ή υποστήριξης, μεταλλικών ή από σκυρόδεμα.

Τύποι:

Προμηθευτές: Sisgeo Srl

Μηκυνσιόμετρα & Ρωγμόμετρα (Extensometers & Crackmeters)

Extenso_01
Extenso_03
Extenso_04
Extenso_02

Περιγραφή:

Τα μηκυνσιόμετρα χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της γραμμικής μετακίνησης σε φράγματα, πρανή ή σήραγγες, ενώ τα ρωγμόμετρα για τη μέτρηση της μετακίνησης ρωγμών ή αρμών σε σκυρόδεμα ή πετρώματα.

Τύποι:

Προμηθευτές: Sisgeo Srl

Προϊόντα

Eπιλέξτε την κατηγορία και το προϊόν που επιθυμείτε ή εντοπίστε το προϊόν που σας ενδιαφέρει μέσω αναζήτησης.

Για νέα και εφαρμογές μετρητικών οργάνων ή ειδικού εξοπλισμού, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Όργανα μετρήσεων

Μηχανές οικοδομικών & τεχνικών έργων

Βιομηχανικός εξοπλισμός

Ειδικός εξοπλισμός τεχνικών έργων